Make your own free website on Tripod.com

Video Card ( การ์ดแสดงผล )

 

 

การ์ดแสดงผล (Video Card) หรือ Video Adapter บางครั้งเรียกว่า Graphics Board เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวหนึ่งที่เสียบเข้าไปบนเมนบอร์ด ทำหน้าที่นำข้อมูลจากการประมวลผลมาแปลงเป็นสัญญาณภาพแล้วส่งออกมาทาง จอภาพ

 

 

ภายในการ์ดแสดงผลนั้นจะมีหน่วยความจำอยู่ ซึ่งจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลไว้ชั่วคราวก่อนที่จะส่งผลลัพธ์ไปยังจอภาพ หน่วยความจำของการ์ดแสดงผลมีขนาดตั้งแต่ 1 MB ขึ้นไป

 

หน่วยความจำของการ์ดแสดงผลแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. ดีแรม (Dynamic Random Access Memory-DRAM) ความสามารถในการรับ-ส่งข้อมูลค่อนข้างต่ำ ราคาไม่สูงนัก ปกติการ์ดแสดงผลที่ใช้งานอยู่ทั่วไปมักใช้หน่วยความจำประเภทนี้

2. วีแรม (Video Random Access Memory-VRAM) มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลสูง ใช้ในงานกราฟิก หรืองานที่ต้องการภาพสวยงาม

 

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยความจำของการ์ดแสดงผลอีก 2 ประเภท แต่ไม่นิยมใช้มากนักคือ EDO RAM (Extended Data Out RAM) WRAM และ (Window RAM)

 

FrontPage